درباره شرکت و خدمات ارائه شده

محصولات » تجهیزات ویدئو کنفرانس

Polycom® Mobile Responder™

...
 
RMX1500


...
 
HDX8000

...
 
HDX7000


...
 
HDX6000


...
 
QDX6000

...
 
۱ 
طراحی و اجرا: سيستم های مديريت اطلاعات سماگستر