درباره شرکت و خدمات ارائه شده

محصولات » بيسيم دستی

GP338


...
 
Gp680


...
 
Gp340


...
 
Gp380


...
 
GP340EX

بیسیم دستی ضد انفجار
...
 
GP340EX Blue

بیسیم دستی ضد انفجار
...
 
GP380EX

بیسیم دستی ضد انفجار
...
 
GP380EX Blue

بیسیم دستی ضد انفجار
...
 
GP339

1-      دارای 255 کانال قابل برنامه ریزی

 

بیسیم دستی GP338PLUS